Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

MỘT SỐ QUY ĐINH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011 - 2012

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / GDTH V/v hướng dẫn cụ thể thực hiện quy chế chuyên môn Thuỷ Nguyên, ngày 20 tháng 9 năm 2011. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 I. Hồ sơ sổ sách 1. Đối với giáo viên + Sổ điểm, sổ đầu bài, sổ...

Kế hoạch công tác tháng 12 - Năm học 2011-2012

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – hạnh phúc Sè : 90 ...

Kế hoạch công tác tháng 11 - Năm học 2011-2012

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sè : 58 / KH-GD&§T ...

Kế hoạch công tác tháng 10 - Năm học 2011-2012

UBND huyÖn thuû nguyªn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o §éc lËp - Tù do...

Kế hoạch công tác tháng 9 - Năm học 2011-2012

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...